8/6/17: R. Feltkamp chairs AEDBF lunch debate on new evolutions in collateral law

On 8/6/2017 R. Feltkamp chairs a lunch debate organised by the AEDBF on the recent evolutions in collateral law.

Speakers are Prof. Michèle Grégoire and Prof. Joke Baeck.

For more information, see the
programme.


9/5/17: R. Feltkamp and J. Danhieux present new developments in business law

On 9/5/2017 R. Feltkamp and Joeri Danhieux will together give a presentation on recent developments in business law.

For more information, see the
programme.
MODO trapt mee in de 1000 km tegen kanker - steun mee!

image001 Read More

Legal 500 EMEA 2017 recommends MODO again for Energy


Pasted GraphicPasted Graphic 1 Read More

Power exchanges, market coupling and the CACM-Regulation

Pasted Graphic

Power exchanges - electricity - spot market - market coupling - capacity allocation - congestion management - CACM Read More

24/3/17: R. Feltkamp & G. Hendrikx present their paper "Power Exchanges and CACM: a new role in a better regulatory environment?"

On 24/3/17 R. Feltkamp and G. Hendrikx participate to the conference “NEW GOVERNANCE AND REGULATION IN THE ENERGY SECTOR” organised by the CREG / Centre Perelman de Philosophie du droit.

They will present their paper on “Power Exchanges and CACM: a new role in a better regulatory environment?”.

This paper in particular examines:

1) the need for the increased regulation as introduced by CACM,

2) how CACM affects the activities of PXs in the context of market coupling and

3) whether CACM contributes to a better governance of market coupling.

For more info, see the programme.

Nieuw: Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht 2e herziene uitgave - R. Feltkamp

Pasted Graphic Read More

Alternatieve financieringsplatformen gereguleerd!
Pasted Graphic


Crowdfunding - alternatieve financiering - platform - vergunning - bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden - gedragsregels - FSMA
Read More

Tax rulings for GDF Suez state aid?


Pasted Graphic

Energy - GDF Suez - Competition - Tax Rulings - State aid Read More

Dominique Walravens, new partner at MODO

Dominique_Walravens_BD_004 (5)

MODO welcomes its new partner Dominique Walravens

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dominique Walravens as new partner.

Dominique Walravens, previously partner at Racine, will focus on the sector “property”. She will assure assistance and counselling for all aspects related to real estate (sale, exploitation of real estate (lease, usufruct, leasehold, hotel business), financing, soil remediation, construction, ….).

Dominique has also developed special expertise in the pharmaceutical industry, which she will expand as part of the “regulatory”-team.

Her contribution will furthermore be bundled with the expertise of Didier Deneuter and Régine Feltkamp to provide start-ups and SMEs with strategic-legal advice within the free think tank “Innovative Thinking”, as well as within a long-term relationship. The cooperation with Dominique is likely to bring also cross-pollination with the other sectors within which MODO is active.

Delivering high standard quality requires knowledge and expertise as well as an inspiring working environment allowing for personal development, teamwork and flexibility. With her enthusiasm and practical spirit, Dominique ties in perfectly with MODO’s philosophy and work spirit.

***


MODO verwelkomt haar nieuwe partner Dominique Walravens

MODO Advocaten / Avocats is bijzonder verheugd Dominique Walravens te kunnen verwelkomen als nieuwe partner.

Dominique Walravens, voorheen vennoot bij Racine, zal focussen op de sector “vastgoed”. Zij zal instaan voor bijstand en adviesverlening rond alle aspecten gelinkt aan onroerend goed (koop, exploitatie van onroerend goed (huur, vruchtgebruik, erfpacht, hotel-uitbating), financiering, bodemsanering, bouw, ….).

Daarnaast heeft Dominique ook een bijzondere expertise opgebouwd in de farmaceutische industrie die zij verder zal ontwikkelen binnen het “regulatory”-team.

Haar inbreng zal daarnaast ook gebundeld worden met de expertise van Didier Deneuter en Régine Feltkamp om start-ups en KMOs strategisch-juridisch advies te geven, zowel binnen de eerstelijns (en gratis) denktank “Innovative Thinking” als binnen een lange termijn samenwerking. De versterking van het MODO team zorgt ook voor kruisbestuivingen met de andere sectoren waarin MODO reeds actief is.

Hoogstaande kwaliteit afleveren vereist kennis en expertise evenals een inspirerende werkomgeving gebaseerd op zelfontplooiing, hecht teamwerk en flexibiliteit. Met haar enthousiasme en praktische geest, sluit Dominique perfect aan bij MODO’s filosofie en werkspirit.

***


MODO accueille sa nouvelle associée Dominique Walravens

MODO Advocaten / Avocats est très heureux d'accueillir Dominique Walravens en tant que nouvelle associée.

Auparavant associée au cabinet Racine, Dominique Walravens se concentrera chez MODO sur le secteur de « l’immobilier ». Elle portera assistance et conseil pour tous les aspects liés à ce secteur (vente, exploitation de l'immobilier (bail, usufruit, bail emphytéotique, gestion hôtelière), financement, assainissement du sol, construction, ...).

Dominique s’est également spécialisée tout au long de sa carrière dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Elle continuera à développer son expertise dans cette matière dans l’équipe “regulatory“.

Son expertise sera associée à celle de Didier Deneuter et de Régine Feltkamp pour fournir aux start-up et PME des conseils stratégiques et juridiques, et ce tant dans le cadre du think tank (gratuit) «Innovative Thinking » que dans celui de relations à plus long terme. Par ailleurs, la coopération avec Dominique est susceptible d'apporter la pollinisation croisée avec d’autres secteurs dans lesquels MODO est déjà spécialisé.

Offrir un haut niveau de qualité exige du know-how et de l’expertise autant qu’un environnement de travail inspirant permettant un épanouissement personnel, teamwork et flexibilité. Son enthousiasme et son esprit pratique font de Dominique une associée qui s’intègre parfaitement dans la philosophie et dans l'esprit de travail de MODO.


Didier Deneuter / Régine Feltkamp / Dominique Walravens
www.modo-law.be

MODO wishes all a bright 2017!

nieuwjaarskaart_2017_defAanpassing wet roerende zekerheden

Pasted Graphic


Roerende zekerheden - Pand - Eigendomsoverdracht tot zekerheid - Krediet
Read More

Recent regulatory intervention regarding trading facilities and trading in financial instruments - overview


Pasted Graphic 18


Financial instruments - Trading Facilities - MTFs – OTFs - Description on functioning - Trading - Market abuse
Read More

28/9/2016: D. Deneuter & L. Dirkx : IP & LABOR cq. FREE LANCE AGREEMENTS


Pasted Graphic 10

IP – Contracting – Creative industries
Read More

13/9/2016: D. Deneuter : VAF CRASH COURSE FILM MANAGEMENT


Pasted Graphic 6

Entertainment law - IP - Contracting - Audiovisual sector
Read More

Just published: R. Feltkamp & G. Hendrikx: De notaris en het Wetboek van Economisch Recht

20160829_De notaris en het WER copy 2

Belgian Business Law Code (Wetboek van Economisch Recht) - Notary public - Notaris
Read More

Nieuwe wettelijke bepalingen over zakelijke zekerheden op roerende goederen op til


Pasted Graphic 2

Zakelijke zekerheden – roerende goederen – pandrecht – eigendomsvoorbehoud - retentierecht
Read More

Onverwacht eigenaar van een de Kooning of toch niet?


Pasted Graphic

Kunstwerk - Willem de Kooning - Verkoop van andermans zaak – Onbevoegdheid - Bezit geldt als titel – Verkrijgende verjaring Read More

ESMA waarschuwt voor verkoop speculatieve financiële producten De ESMA waarschuwt voor producten die inherent risicovol, complex en speculatief zijn, en die worden verkocht aan personen die dergelijke producten niet volledig begrijpen. De ESMA focust hierbij op de commercialisering van financial contracts for difference (“CFD’s”), binaire opties en andere speculatieve producten (bijv. rolling spot forex) ten aanzien van consumenten. Daarbij wijst de ESMA op de agressieve wijze waarop dergelijke producten worden gecommercialiseerd. Het zakenplan van de ondernemingen die actief zijn in deze sector leidt volgens de ESMA tot aanzienlijke risico’s voor de consument, onder andere wegens belangenconflicten in hoofde van deze ondernemingen. Hyperspeculatieve producten kunnen volgens de ESMA namelijk tot gevolg hebben dat de niet-professionele beleggers significante schade kunnen leiden, waaronder aanzienlijke onverwachte verliezen. Ook zouden dergelijke instrumenten worden aangeboden door ondernemingen zonder vergunning en die niet onder de toepasselijke regelgeving vallen, waardoor het risico voor de consument nog wordt versterkt. Daarnaast werkt de ESMA sinds medio-2015 samen met de nationale toezichthouders in de zogeheten Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) om de praktijken van een aantal in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen te onderzoeken. De ESMA en de nationale toezichthouders hebben tot nu toe voor een totaal bedrag van 2,072,000 EUR aan boetes opgelegd en minnelijke schikkingen getroffen met acht Cypriotische beleggingsondernemingen.

Financiële markten – Marktregels – Gedragsregels - Marktmisbruik
Read More

Walloon Government further paves the way for a Belgian ‘single licence’ for electricity suppliers
Pasted Graphic

Electricity - Supplier - Licence - Single Licence
Read More

Deposit guarantee schemes in the spotlight again

Pasted Graphic 8

Deposit guarantee schemes – Implementation Directive 2014/49/EU – Cooperation agreements – Stress tests
Read More

ARCO-aandelen vallen niet onder de depositogarantieregeling en zijn ongeldige staatssteun volgens Advocate-Generaal HvJ


Pasted Graphic 5

Depositogarantiestelsels – Richtlijn 2014/49/EU – ARCO-aandelen Read More

Sociale media onder diverse vuren - een overzicht


Pasted Graphic

Sociale media – Privacy – Onrechtmatige bedingen - Misleidende informatie bij beursgang - Misbruik van machtspositie Read More

MODO recommended again for energy in Legal 500 EMEA 2016

Pasted Graphic 1 Read More

KMO financiering : nieuwe KMO criteria

Pasted Graphic


KMO - Financiering - Criteria KMO - Uitbreiding

Read More