Eerste stap van het “Clean Energy for all Europeans”-plan gezet: Nieuwe Richtlijn energieprestaties van gebouwen is in werking


warming-2370285_960_720

Clean energy for all Europeans – Interne markt voor energie – COP 21 – 2030 klimaatdoelstellingen – Energie-efficiënte – Energieprestaties van gebouwen

In het kader van o.a. de doelstellingen van het Akkoord van Parijs (COP 21) en de EU 2030 klimaatdoelstellingen, presenteerde de Europese Commissie op 30 november 2016 een pakket van maatregelen getiteld “Clean energy for all Europeans”. Met dit pakket van maatregelen – dat bestaat uit actieplannen (e.g. inzake innovatie en investeringen) en wetgevende voorstellen – worden drie doelstelling nagestreefd, m.n. (1) het vooropstellen van energie-efficiëntie, (2) een mondiaal leiderschap inzake hernieuwbare energie en (3) consumenten een eerlijke deal verschaffen.

De wetgevende voorstellen van dit “Clean energy for all Europeans”-pakket hebben betrekking op 5 onderscheiden pijlers, te weten energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, de vormgeving van de elektriciteitsmarkt, de bevoorradingszekerheid en regels van bestuur voor de energie-unie. De wetgevende voorstellen omvatten voorstellen tot wijziging van bestaande Richtlijnen (e.g. Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie), voorstellen tot herschikking (en intrekking) van bestaande Richtlijnen (e.g. Richtlijn 2009/72/EG betreffende de interne markt voor elektriciteit) en Verordeningen (e.g. Verordening 714/2009 betreffende grensoverschrijdende handel in elektriciteit), alsmede geheel nieuwe Richtlijnen (e.g. voorstel tot Richtlijn inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen) en Verordeningen (e.g. voorstel tot Verordening inzake governance van de energie-unie).

Sinds de voorstelling van het pakket van maatregelen op 30 november 2016 heeft er evenwel weinig voortgang plaatsgevonden. Zeven van de acht wetgevende voorstellen zijn immers nog steeds hangende in het wetgevend totstandkomingsproces. Indien deze wetgevende voorstellen van de Europese Commissie niet binnen een korte termijn zullen worden vertaald in een Richtlijn of Verordening, lijkt de kans groot dat de (beperkte) reeds vastgestelde data van inwerkingtreding en uiterste termijnen voor omzetting – zo is bijv. voorzien dat de lidstaten het voorstel van Verordening betreffende interne markt voor elektriciteit moeten toepassen met ingang van 1 januari 2020 – zullen moeten worden bijgesteld.

Enkel op het vlak van de energieprestatie van gebouwen werd er vooruitgang geboekt.

Op 19 juni 2018 werd immers de Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Met deze richtlijn worden enige wijzigingen aangebracht aan Richtlijn 2010/31/EU, teneinde gebouwen energie-efficiënter te maken en de rennovatie van gebouwen te bevorderen in het kader van de algemene doelstelling tegen 2050 enkel nog in hoge mate energie-efficiënte en koolstofvrije publieke en private (al dan niet voor bewoning bestemde) gebouwen te hebben binnen de Europese Unie.

Ingevolge de aangebrachte wijzigingen zullen de lidstaten o.a. de volgende verplichtingen hebben:
- aannemen van een rennovatiestrategie op lange termijn, m.i.v. een stappenplan waarin zij maatregelen en meetbare vooruitgangsindicatoren uiteenzetten;

- maatregelen treffen ter stimulatie van het gebruik van slimme technologieën (e.g. zelfregulerende apparatuur voor de temperatuur van kamers) die kunnen bijdragen tot de energie-efficiëntie van gebouwen;

- het invoeren van een indicator voor gereedheid van slimme toepassingen (“smart readiness indicator”), waarmee de mogelijkheid om nieuwe technologieën in gebouwen toe te passen kan worden nagegaan; en

- maatregelen ter stimulans van publieke en private investeringen in de vereiste rennovaties voor het bereiken van energie-efficiënte en koolstofarme gebouwen.

Interessant is dat de Europese regelgever in deze richtlijn de gelegenheid te baat heeft genomen om, in het kader van de nieuwe vereisten voor nieuwbouw of de rennovatie van gebouwen, ook maatregelen op te nemen teneinde de noodzakelijke infrastructuur uit te bouwen om een toenemend gebruik van de elektrische wagen te bewerkstellingen. De nationale regelgeving zal immers bepaalde vereisten moeten opleggen inzake het aantal oplaadpunten voor elektrische wagens in nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen (al dan niet voor bewoning bestemd) die meer dan tien parkeerplaatsen hebben. Er wordt wel voorzien in een mogelijkheid voor de lidstaten om in bepaalde gevallen te voorzien in een vrijstelling van deze verplichtingen.

De richtlijn trad in werking op 9 juli 2018 en de lidstaten moeten uiterlijk op 10 maart 2020 aan de bepalingen van de richtlijn voldoen.

Meer info of vragen? Contacteer Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx