Bescherming bedrijfsgeheimen: nieuwe maatregelen - Deel 1Bedrijfsgeheimen - bescherming - openbaarmaking – gebruik

Sinds 14 augustus 2018 worden bedrijfsgeheimen van ondernemingen extra beschermd dankzij een reeks nieuwe maatregelen opgenomen in een nieuwe Titel 8/1, ingevoegd in Boek XI van het WER, dat voortaan de titel “Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen” draagt.

Context
De nieuwe maatregelen werden opgelegd vanuit de Europese Unie.

Met
Richtlijn 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (hierna “Richtlijn Bedrijfsgeheimen”) werd aan de Lidstaten opgelegd om toereikende rechtsmiddelen ter beschikking te stellen voor de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Waarom deze richtlijn?
De Europese regelgever stelde vast dat door recente fenomenen zoals globalisering, toegenomen uitbesteding, langere toeleveringsketens en gebruik van ICT, er meer en meer onrechtmatig gebruik (e.g. diefstal, kopiëren, economische spionage) wordt gemaakt van bedrijfsgeheimen. Het economisch belang van bedrijfsgeheimen valt volgens de Europese regelgever niet te onderschatten. Bedrijven investeren in het ontwikkelen en toepassen van intellectueel kapitaal, dat bepalend is voor hun concurrentievermogen en hun prestaties op de markt.

De Europese regelgever wil met dit initiatief vermijden dat bedrijven minder geneigd zullen zijn om grensoverschrijdende innovatieactiviteiten binnen de interne markt uit te voeren en ervoor zorgen dat het potentieel van bedrijfsgeheimen wordt benut om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren.

Belgische omzetting
De richtlijn moest worden omgezet in nationaal recht tegen 9 juni 2018.

De Belgische wetgever realiseerde deze verplichting met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen (hierna “Wet Bedrijfsgeheimen”), die op 14 augustus 2018 in werking trad.

Deze wet voert een aantal wijzigingen door in het Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”) (Boeken I, XI en XVII), het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Bescherming geldt enkel voor “bedrijfsgeheimen”
Het nieuwe wettelijke kader biedt enkel een bescherming voor bedrijfsgeheimen.

Het is dus cruciaal te weten wat er onder het begrip “bedrijfsgeheim” wordt begrepen.

Een bedrijfsgeheim is volgens de definitie (art. I.17/1, 1° WER) elke informatie die aan de volgende 3 cumulatieve voorwaarden voldoet:

1/ ze is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;

2/ ze bezit handelswaarde omdat zij geheim is;

3/ ze is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.”

Bedrijfsgeheimen kunnen dus betrekking hebben op de knowhow van een onderneming, de fabrieks- of zakengeheimen of bepaalde andere informatie van een onderneming, maar enkel indien de informatie (i) handelswaarde bezit, (ii) geheim is en (iii) onderworpen is aan redelijke veiligheidsmaatregelen om ze geheim te houden.

Dubbele bescherming
Informatie die voldoet aan de hoger vermelde definitie van bedrijfsgeheim, zal voortaan worden beschermd tegen:

1/ onrechtmatige verkrijgingen; en

2/ onrechtmatige gebruiken en/of openbaarmakingen.

Wat beide gevallen precies inhouden, wordt verder door de wet omschreven.

In beide gevallen zijn er nu 4 soorten maatregelen die gevorderd kunnen worden :

1/ de ondernemingsrechtbank verzoeken om de toepassing van bepaalde maatregelen vastgesteld door de wet (zoals o.a. de staking van, of het verbod op de verkrijging, het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim; het verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken; het terugroepen van de inbreukmakende goederen van de markt; de vernietiging van de inbreukmakende goederen; …)

2/ de ondernemingsrechtbank verzoeken om een schadeloosstelling voor het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim.;

3/ een
vordering tot staking van de inbreuk inleiden voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank;

4/ de voorzitter van de ondernemingsrechtbank verzoeken om bewarend beslag te leggen op inbreukmakende goederen.


Een meer gedetailleerde bespreking van de beschermingsmaatregelen en in welke situaties ze kunnen worden ingeroepen, volgt in volgende bijdragen op onze website.


Meer info: Régine Feltkamp, Gerrit Hendrikx en Guillaume Milde