Duurzame investeringen : EU bereikt akkoord over ontwerpverordening

abstract-green-layers-fine-35196

Financiële instrumenten - Investering Belegging - Duurzaam - Taxonomie - Transparantie - Informatie

In het kader van het actieplan van de Europese Commissie voor financiering van duurzame groei, de inspanningen van de Europese Unie van de kapitaalmarkten om de financiering te koppelen aan de behoeften van de reële economie en de doelstellingen van het akkoord van Parijs om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, werd er op 17 december 2019 tussen het Europees Parlement en de Europese Raad een politiek akkoord gesloten over een ontwerp verordening dat o.a. een classificatiesysteem uitwerkt (ook wel taxonomie genoemd) voor duurzame investeringen.

Een dergelijke taxonomie zal het voor investeerders mogelijk maken om duidelijk te achterhalen of een bepaalde investering of economische activiteit al dan niet "groen" is en zogeheten “greenwashing” (investeringen als groen bestempelen terwijl ze dat niet zijn) helpen tegen te gaan.

De ontwerpverordening bepaalt 4 criteria waaraan een economische activiteit moet voldoen om de graad van duurzaamheid van de investering in een dergelijke activiteit te kunnen bepalen. Deze vier criteria zijn de volgende :

  1. De economische activiteit moet “substantieel” bijdragen tot ten minste één van de zes in de ontwerpverordening opgesomde milieudoelstellingen. De ontwerpverordening verduidelijkt daarbij wat wordt verstaan onder een “substantiële bijdrage” en in welke gevallen een investering geacht wordt substantieel bij te dragen tot de zes milieudoelstellingen.


  1. De economische activiteit mag "geen significante schade" veroorzaken aan een van deze milieudoelstellingen. Ook hier geeft de ontwerpverordening verdere indicaties over wanneer dit het geval is.


  1. De economische activiteit moet voldoen aan een aantal in de ontwerpverordening omschreven minimum waarborgen.


  1. De economische activiteit moet voldoen aan een reeks screening criteria.


De zes opgesomde milieudoelstellingen zijn:

  1. De beperking van de klimaatverandering;

  2. De aanpassing aan de klimaatverandering;

  3. Het duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene bronnen;

  4. De overgang naar een circulaire economie;

  5. De preventie en bestrijding van verontreiniging;

  6. De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.


De ontwerpverordening legt daarnaast een reeks informatie- en transparantieverplichtingen op m.b.t. financiële instrumenten waarbij geïnvesteerd wordt in een economische activiteit die bijdraagt tot een van de milieudoeleinden inzake hun duurzaam karakter, m.b.t. financiële instrumenten die milieukenmerken promoten, m.b.t. tot andere financiële instrumenten en m.b.t. financiële verslaggeving.

Régine Feltkamp i.s.m. O. Claeys