MODO-topics nieuw goederenrecht n° 1 : bijdrage van de vruchtgebruiker in de kosten van de grove herstellingen

20200307 - foto grove herstellingen

Nieuw goederenrecht – Grove herstellingen – Vruchtgebruiker - naakte eigenaar

Op 17 maart 2020 werd in het Belgisch Staatsblad de tekst gepubliceerd van het nieuwe boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt het goederenrecht grondig gemoderniseerd.
De nieuwe regeling zal in werking treden op de eerste dag van de achttiende maand na deze publicatie, i.e. op 1 september 2021.

Met onze "MODO-topics nieuw goederenrecht" belichten wij graag een aantal nieuwigheden van dit boek 3.

Wat brengt het voor nieuws op het vlak van de kostenverdeling bij vruchtgebruik?

Vandaag voorziet het Burgerlijk Wetboek in art. 605 BW dat de blote eigenaar belast is met de grove herstellingen bij vruchtgebruik, waarna art. 606 BW deze grove herstellingen opsomt.

In de nieuwe wettekst wordt niet meer gewerkt met deze opsomming, maar worden de grove herstellingen beschreven aan de hand van een definitie, namelijk grove herstellingen zijn “herstellingen die betrekking hebben op de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan”.

Daarnaast kan in het nieuwe goederenrecht de last voor de blote eigenaar lichter worden: het goedgekeurd wetsvoorstel beoogt immers een betere samenwerking tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

Zo zal de blote eigenaar eerst moeten overleggen met de vruchtgebruiker alvorens hij de grove herstellingen uitvoert. En aangezien hij geen gebruik of genot heeft van het goed kan de blote eigenaar, die de grove herstellingen uitvoert, van de vruchtgebruiker eisen dat deze laatste naar evenredigheid bijdraagt in de kosten van die werken. (art. 3.154, §2 Parl. St. Kamer 2020, nr. 0173/009).

Uit voorbereidende werkzaamheden blijkt dat de wetgever streeft naar een evenwichtige oplossing waarbij beide partijen de grove herstellingswerken financieren, rekening houdend met de waarde van het vruchtgebruik, dan wel met de blote eigendom in verhouding tot de waarde van de volle eigendom.

In het geval de vruchtgebruiker nog een jonge leeftijd heeft, zal de blote eigenaar niet op korte termijn terug het gebruik of het genot verwerven van zijn eigendom. Is de vruchtgebruiker al wat meer op leeftijd is, dan zal de blote eigenaar een veel groter gedeelte moeten dragen. Een dergelijk systeem vindt de wetgever billijker dan een systeem waarin de grove herstellingen volledig ten laste van de vruchtgebruiker zouden worden gelegd, dan wel van de blote eigenaar.

Tenslotte is de blote eigenaar niet gehouden om de grove herstellingen te volbrengen indien de werken betrekking hebben op bouwwerken of beplantingen die de vruchtgebruiker zélf heeft aangebracht. Hetzelfde geldt wanneer de herstellingen uitsluitend aan de vruchtgebruiker te wijten zijn.

Partijen kunnen van deze regeling nog steeds afwijken, aangezien de nieuwe regels, zoals voorheen,van aanvullend recht zijn.

Dominique Walravens i.s.m. Sarah Zouini