HANDELSHUUR VAN KORTE DUUR – POP-UP REGIME NU IN DE DRIE GEWESTEN

POP UP 2

Nieuwe POP-UP wetgeving in Brussel

Brussel / Bruxelles / Brussels – Handelshuur van korte duur / bail commercial de courte durée / short-term commercial lease – Pop-up

Na Vlaanderen en Wallonië, heeft ook Brussel voortaan een “pop-up wetgeving”.

Vanaf 19 mei 2019 is het immers mogelijk een handelshuur van korte duur af te sluiten. (De “klassieke” handelshuur, geregeld door de Wet van 30 april1951 inzake handelshuurovereenkomsten, heeft een duur van minstens negen jaar.)

De duur van deze handelshuur van korte duur moet beperkt zijn tot één jaar of minder. De overeenkomst zal van rechtswege eindigen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn. Komen partijen overeen om de termijn te verlengen en overschrijdt de totale duur één jaar, dan valt de overeenkomst onder de wet van 1951 inzake handelshuur en wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten voor negen jaar vanaf de aanvang van de eerste huurovereenkomst.

Aandachtspunten voor de verhuurder bij een pop-up huur in Brussel:
- de waarborg moet beperkt zijn tot maximaal één maand huur;
- indien niet uitdrukkelijk anders bepaald, worden de belastingen geacht te zijn begrepen in de prijs;
- wanneer de huurder werken wil uitvoeren, volstaat het dat hij de verhuurder daarover per aangetekend schrijven informeert. Verzet de verhuurder zich daartegen niet binnen de 10 dagen, dan wordt de verhuurder geacht akkoord te zijn met deze werken. Het is wel mogelijk uit te sluiten dat de huurder werken mag doen.

Meer info
Dominique Walravens & Sophie De Crock

***


Nouvelle législation POP-UP à Bruxelles

Après la Flandre et la Wallonie, Bruxelles dispose désormais également d'une “législation pop-up“.

A partir du 19 mai 2019, il est possible de conclure un bail commercial de courte durée. (Le bail commercial “classique", régi par la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, doit avoir une durée d’au moins neuf ans.)

La durée de ce bail commercial de courte durée doit être limitée à un an ou moins. Le bail prendra fin de plein droit à l’expiration du terme convenu. Si les parties conviennent de prolonger ledit bail et si la durée totale dépasse la durée d’un an, le contrat de bail entre dans le champ d’application de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux et est réputé conclu pour une durée de neuf ans à compter de l’entrée en vigueur du premier bail.

Points d'intérêt pour le bailleur en cas de location pop-up à Bruxelles :
- la garantie doit être limitée à un mois de loyer maximum;
- sauf stipulation contraire, les impôts auxquels le bien est assujetti sont censés être compris dans le loyer;
- si le locataire souhaite effectuer des travaux, il suffit qu'il en informe le bailleur par lettre recommandée. Si le bailleur ne s’y oppose pas dans les 10 jours, le bailleur est réputé être d’accord avec ces travaux. Il est néanmoins possible d’exclure que le locataire puisse effectuer des travaux.

Pour plus d’info:
Dominique Walravens & Sophie De Crock

***


New POP-UP stores legislation in Brussels

After Flanders and Wallonia, Brussels now also has its "pop-up legislation".

From 19 May 2019, it is indeed possible to conclude a short-term commercial lease. (For a "traditional” commercial lease, regulated by the Law of April 30, 1951 on commercial lease agreements, a minimal duration of nine years is required.)

The duration of this short-term commercial lease is limited to one year or less. The lease will terminate automatically upon expiration of the agreed term. If the parties agree to extend the period and the total duration exceeds one year, the agreement comes under the 1951 Commercial Lease Act and the lease is deemed to be concluded for a period of nine years from the start of the first lease agreement.

Points of interest for a landlord in case of pop-up lease in Brussels:
- the guarantee must be limited to a maximum of one month's rent;
- if not expressly agreed otherwise, the taxes are deemed to be included in the rent;
- if the tenant wishes to carry out works, it is sufficient that he informs the landlord by registered letter. If the landlord does not object within a period 10 days, the landlord is deemed to agree with these works. But it is possible to rule out the possibility that the tenant can carry out works.

More info:
Dominique Walravens & Sophie De Crock