MODO-topics nieuw goederenrecht n° 1 : bijdrage van de vruchtgebruiker in de kosten van de grove herstellingen

20200307 - foto grove herstellingen

Nieuw goederenrecht – Grove herstellingen – Vruchtgebruiker - naakte eigenaar Read More

ECP vereist voor handelshuur in Vlaanderen vanaf 1/1/2020


POP UP 2


Handelshuur / Bail commercial / Commercial Lease- Vlaams Gewest / Région flamande / Flemish Region - EPC / PEC / EPC

Read More

Once again increased protection of SME in B2B transactions subject to Belgian law : payment term mandatorily fixed to 60 days for SME’s-creditors


white-graphing-paper-164686
Business, SME, Energy, Banking & Finance

Read More

Nationaal pandregister: alternatieve authenticatiemiddelen uitgebreid tot alle gebruikersshutterstock_1452700181

Pand – Pandregister - Autenthicatie

Read More

Dominique Walravens certified as accredited mediator in civil and commercial matters


shutterstock_1499232674


Alternative dispute settlement - Mediation - Accreditation - Civil matters - Commercial matters


MODO is pleased to announce Dominique Walravens' certification as accredited mediator in civil and commercial matters.
Read More

Smart breakfast

20190924_Affiche B2B seminaire_DC_RF_GH2_ALX.001

MODO welcomes its new member Dodo ChochitaichviliDODO_square 3-yellow

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dodo Chochitaichvili as new member of its association. Read More

HANDELSHUUR VAN KORTE DUUR – POP-UP REGIME NU IN DE DRIE GEWESTEN

POP UP 2

Nieuwe POP-UP wetgeving in Brussel

Brussel / Bruxelles / Brussels – Handelshuur van korte duur / bail commercial de courte durée / short-term commercial lease – Pop-up

Read More

De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst

Kot_small


Op kot – Studentenhuurovereenkomst – Recht op overdracht/onderhuur van de overeenkomst bij Erasmus of stage - All-in huurprijs – Specifieke waarborgregeling – Verbod op stilzwijgende verlenging - (Kosteloze) opzegmogelijkheden

Read More

Vijfde anti-witwasrichtlijn: wat zijn de wijzigingen?

Financieel recht - Europees financieel recht – Witwasreglementering - Tussenpersonen verhuur onroerende goederen - Virtual currencies - Aanbieders bewaarportemonnees - Kunsthandelaars - Anonieme prepaidkaartenIn het kader van de strijd tegen terrorismefinanciering en het gebruik van offshore-entiteiten wordt met Richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna “vijfde Anti-witwasrichtlijn”) het bestaande regelgevend kader inzake de preventie van witwassen en terrorismefinanciering verder aangevuld.

Read More

BTW en onroerende verhuring: wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

BTW – Optionele BTW-heffing – Verplichte BTW-heffing – Fiscaal recht – Professionele verhuring – Kortetermijnverhuring – Verhuring van opslagruimtes – Huurrecht

De wet van 14 oktober 2018 (BS 25 oktober 2018) voert drie belangrijke wijzigingen door inzake BTW op huur van onroerende goederen.

Vooreerst wordt een optionele BTW-heffing ingevoerd inzake de verhuur van onroerende goederen bij professionele verhuur. Dit zogenaamde ‘optie-regime’ houdt in dat de verhuurder en de huurder onder bepaalde voorwaarden zullen kunnen kiezen voor de BTW-heffing op de huur. In geval van dergelijke keuze zal de verhuurder BTW aanrekenen aan de huurder en zal hij de BTW op de uitgevoerde werken kunnen aftrekken.

Read More

Bescherming bedrijfsgeheimen: nieuwe maatregelen - Deel 1Bedrijfsgeheimen - bescherming - openbaarmaking – gebruik Read More

Woninghuur Brussel. Gratis modellen en praktische online tools
Woninghuur - Brussel - Brusselse huisvestingscode - Woninghuurovereenkomst - Studentenwoninghuurovereenkomst - Medehuurovereenkomst
Read More

MODO expands with young talent200dc210-88fa-463e-b5ae-11d1e75d7b35 Read More

MODO welcomes Ellis Vandorpefoto


We have the pleasure to announce MODO's expansion with Ellis Vandorpe as senior associate. Read More

Opschortende voorwaarde van hypothecaire lening: geen onmogelijke voorwaarde indien "moeilijk haalbaar"


Pasted Graphic

Koop - Onroerend goed - Hypothecaire lening - Opschortende voorwaarde Onmogelijke voorwaarde
Read More

Het lot van boedelschulden gemaakt tijdens een procedure van gerechtelijke reorganisatie in een navolgend faillissement – conflict met de pandhouder handelszaak - welke motivatie volstaat niet om de boedelschuldeiser betaling bij voorrang op de pandhouder handelszaak te ontnemen


Pasted Graphic

Pand op handelszaak - Gerechtelijke reorganisatie - Faillissement - Boedelschuld Read More

Gezocht: stagiair - advocaat (0 tot 3 jaar ervaring) - Onroerend goed en ondernemingsrecht - (NL/FR)


Pasted Graphic 1

Op zoek naar een stimulerende stage als advocaat? Bekijk onze vacature.


Read More

Eigen regels inzake woninghuur voor het Brussels Gewest


pexels-photo-379940


Woninghuur - Brussel - Brusselse huisvestingscode - Woninghuurovereenkomst - Studentenwoninghuurovereenkomst - Medehuurovereenkomst

Read More

19/12/17: R. Feltkamp, D. Walravens and G. Hendrikx explaining the practical implications of the new rules for securities on moveable assets


pexels-photo-210600

Credit - Security - Moveable Goods - Pledge - Property

Read More

MODO Advocaten / Avocats expands its property team


NAlbert6


Nathalie Albert joins MODO
Read More

Dominique Walravens, new partner at MODO

Dominique_Walravens_BD_004 (5)

MODO welcomes its new partner Dominique Walravens

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dominique Walravens as new partner.

Dominique Walravens, previously partner at Racine, will focus on the sector “property”. She will assure assistance and counselling for all aspects related to real estate (sale, exploitation of real estate (lease, usufruct, leasehold, hotel business), financing, soil remediation, construction, ….).

Dominique has also developed special expertise in the pharmaceutical industry, which she will expand as part of the “regulatory”-team.

Her contribution will furthermore be bundled with the expertise of Didier Deneuter and Régine Feltkamp to provide start-ups and SMEs with strategic-legal advice within the free think tank “Innovative Thinking”, as well as within a long-term relationship. The cooperation with Dominique is likely to bring also cross-pollination with the other sectors within which MODO is active.

Delivering high standard quality requires knowledge and expertise as well as an inspiring working environment allowing for personal development, teamwork and flexibility. With her enthusiasm and practical spirit, Dominique ties in perfectly with MODO’s philosophy and work spirit.

***


MODO verwelkomt haar nieuwe partner Dominique Walravens

MODO Advocaten / Avocats is bijzonder verheugd Dominique Walravens te kunnen verwelkomen als nieuwe partner.

Dominique Walravens, voorheen vennoot bij Racine, zal focussen op de sector “vastgoed”. Zij zal instaan voor bijstand en adviesverlening rond alle aspecten gelinkt aan onroerend goed (koop, exploitatie van onroerend goed (huur, vruchtgebruik, erfpacht, hotel-uitbating), financiering, bodemsanering, bouw, ….).

Daarnaast heeft Dominique ook een bijzondere expertise opgebouwd in de farmaceutische industrie die zij verder zal ontwikkelen binnen het “regulatory”-team.

Haar inbreng zal daarnaast ook gebundeld worden met de expertise van Didier Deneuter en Régine Feltkamp om start-ups en KMOs strategisch-juridisch advies te geven, zowel binnen de eerstelijns (en gratis) denktank “Innovative Thinking” als binnen een lange termijn samenwerking. De versterking van het MODO team zorgt ook voor kruisbestuivingen met de andere sectoren waarin MODO reeds actief is.

Hoogstaande kwaliteit afleveren vereist kennis en expertise evenals een inspirerende werkomgeving gebaseerd op zelfontplooiing, hecht teamwerk en flexibiliteit. Met haar enthousiasme en praktische geest, sluit Dominique perfect aan bij MODO’s filosofie en werkspirit.

***


MODO accueille sa nouvelle associée Dominique Walravens

MODO Advocaten / Avocats est très heureux d'accueillir Dominique Walravens en tant que nouvelle associée.

Auparavant associée au cabinet Racine, Dominique Walravens se concentrera chez MODO sur le secteur de « l’immobilier ». Elle portera assistance et conseil pour tous les aspects liés à ce secteur (vente, exploitation de l'immobilier (bail, usufruit, bail emphytéotique, gestion hôtelière), financement, assainissement du sol, construction, ...).

Dominique s’est également spécialisée tout au long de sa carrière dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Elle continuera à développer son expertise dans cette matière dans l’équipe “regulatory“.

Son expertise sera associée à celle de Didier Deneuter et de Régine Feltkamp pour fournir aux start-up et PME des conseils stratégiques et juridiques, et ce tant dans le cadre du think tank (gratuit) «Innovative Thinking » que dans celui de relations à plus long terme. Par ailleurs, la coopération avec Dominique est susceptible d'apporter la pollinisation croisée avec d’autres secteurs dans lesquels MODO est déjà spécialisé.

Offrir un haut niveau de qualité exige du know-how et de l’expertise autant qu’un environnement de travail inspirant permettant un épanouissement personnel, teamwork et flexibilité. Son enthousiasme et son esprit pratique font de Dominique une associée qui s’intègre parfaitement dans la philosophie et dans l'esprit de travail de MODO.


Didier Deneuter / Régine Feltkamp / Dominique Walravens
www.modo-law.be