Nationaal pandregister: alternatieve authenticatiemiddelen uitgebreid tot alle gebruikersshutterstock_1452700181

Pand – Pandregister - Autenthicatie


Op 1 januari 2018 trad de langverwachte gemoderniseerde regelgeving inzake het pandrecht eindelijk in werking.

Onder de nieuwe wettelijke bepalingen, die door de wet van 11 juli 2013 in titel XVII, boek III van het Burgerlijk Wetboek, getiteld “Zakelijke zekerheden op roerende goederen” werden ingevoegd, werd komaf gemaakt met de vereiste van buitenbezitstelling voor de tegenwerpbaarheid aan derden van het pandrecht. Sindsdien erkent het Belgisch recht de geldigheid en afdwingbaarheid van een bezitloos pandrecht, waardoor de pandgever in de gelegenheid wordt gesteld het bezit, gebruik en genot van in pand gegeven goederen te behouden.

Opdat een dergelijk bezitloos pandrecht tegenwerpbaar aan derden zou zijn, is evenwel de registratie van het pandrecht in het nationaal pandregister vereist.

Het Koninklijk besluit van 14 september 2017 (hierna 'KB Nationaal Pandregister') legt de praktische modaliteiten vast inzake de werking van dit nationaal pandregister, waaronder de toegang ertoe.

Essentieel in dit verband, in het bijzonder om potentiële misbruiken bij raadpleging te voorkomen, is de hoge mate van betrouwbaarheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens inzake de identiteit van de gebruikers van het nationaal pandregister. Het KB Nationaal Pandregister hanteert daarom als vereiste voor de toegang in principe een identificatie en authenticatie via de authenticatiemodule van de elektronische identiteitskaart. Enkel gebruikers die na het afsluiten van een overeenkomst met de bewaarder van het pandregister, de status van geregistreerd gebruiker bekomen, mochten luidens het KB Nationaal Pandregister een beroep doen op een andere authenticatieprocedure, op voorwaarde dat deze een minstens gelijkwaardig identificatieniveau als dat van de elektronische identiteitskaart biedt.

Uit het
Advies nr. 123/2019 van 19 juni 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit blijkt dat de Vice-eerste Minister en de Minister van Financiën hebben geoordeeld dat het, ingevolge de snelle technologische ontwikkeling op het vlak van authenticatiemiddelen, aangewezen zou zijn om de het gebruik van alternatieve identificatie- en authenticatiemiddelen uit te breiden naar alle gebruikers en een tekst in te voeren die, ondanks toekomstige ontwikkelingen, van toepassing blij.

Met het Koninklijk Besluit van 16 juli 2019 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van het Boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen, wordt de identificatie en de authenticatie voortaan verruimd tot andere elektronische identificatiemiddelen met een gelijkwaardig identificatie- en authenticatieniveau, ongeacht of de gebruiker al dan niet een geregistreerd gebruiker is. Opdat de gebruikers van het pandregister van dergelijke identificatiemiddelen gebruik kunnen maken is echter wel de aanvaarding door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning vereist van deze middelen.

Welke identificatiemiddelen de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning uiteindelijk zal aanvaarden, is voorlopig nog niet geweten. Mogelijke identificatiemiddelen zouden eventueel het gebruik van de vingerafdruk of de irisscan kunnen zijn. Hoewel dergelijke identificatiemiddelen heden ten dage reeds een opmars hebben gemaakt in diverse technologische toepassingen, kan hierbij alvast reeds de vraag gesteld worden of een dergelijke terbeschikkingstelling van vingerafdrukken of irisscans aan de federale overheidsdiensten-en instellingen de test met betrekking tot de bescherming van de privacy wel zal doorstaan.


R. Feltkamp, D. Walravens, G. Hendrikx, i.s.m. O. Claeys