News

Back

Werking Permission Machine aan de kaak gesteld door Gentse stakingsrechter

17 November 2021
Creative Industries

Permission Machine – een beheersentiteit die zich tot doel stelt het auteursrecht van fotografen en hun rechthebbenden waaronder persagentschappen te handhaven – is niet onbesproken.

Vooral de manier waarop zgn. inbreukmakers – particulieren en organisaties die via zoeksoftware worden opgespoord  – met agressieve incasso-praktijken onder druk worden gezet om ‘licenties’ met eenzijdig opgelegde tarieven en verhogingen te betalen, daarbij volledig abstractie makend van het concreet materieel, de context en de omstandigheden, roept veel vragen en weerstand op.

Recent werd de werkwijze van Permission Machine voor het eerst op geldigheid beoordeeld door de rechtbank.

Het geschil ontstond toen Kortom vzw – vereniging voor overheids- en social profit communicatie, een zgn. licentienota van Permission Machine ontving ingevolge voor gebruik van drie foto’s in haar digitale nieuwsbrieven.   Kortom onderschrijft volmondig de principes van auteursrecht maar is om verschillende principiële redenen ten gronde van oordeel dat zij geen licentievergoeding verschuldigd is voor dit gebruik, nog minder de bedragen die worden gevorderd.

Kortom vzw houdt het been stijf en te langen leste leidt Permission Machine plots een stakingsvordering in voor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Gent, zetelend zoals in kort geding. 

De vordering strekt ertoe vast te stellen dat Kortom vzw een inbreuk stelt op vermogensrechtelijke en morele auteursrechten van Permission Machine en haar te veroordelen tot staking daarvan onder verbeurte van een dwangsom van 250 Euro per dag, per vastgestelde inbreuk en per werk.

Bij vonnis van 3 november 2021 wordt de vordering van Permission Machine afgewezen wegens ongegrond.

De rechter is van oordeel dat de activiteiten die Permission Machine ontwikkelt hoofdzakelijk gericht zijn op het onder druk genereren van inkomsten uit vastgestelde (vermeende) schendingen van auteursrechten en niet op het doen ophouden ervan: de beheersentiteit verkrijgt haar inkomsten uit licenties die zij opdringt in functie van de aangetroffen inbreuken en exploiteert de auteursrechten niet actief; eiseres (Permission Machine) heeft er commercieel baat bij dat schendingen in stand worden gehouden, terwijl haar algemene opdracht er net in bestaat deze te bestrijden zodat de rechtenhouder zich verzekerd weet van een sluitende bewaking die in de eerste plaats streeft naar het vermijden van inbreuken.

In het licht daarvan, en na grondig onderzoek van de methodiek die Permission Machine stelselmatig toepast is de rechter van oordeel dat de vordering misbruik uitmaakt doordat het opsporen van inbreuken in de eerste plaats bedoeld is om hieruit munt te slaan en de stopzetting geenszins de prioriteit is.

Daarbij tilt de rechter zwaar aan volgende elementen :

  • De vanzelfsprekendheid waarvan Permission Machine uitgaat dat de foto’s waarvan zij de rechten zegt te beheren beschermd zijn door het auteursrecht en het gebrek aan overtuigend bewijs dat zij de rechten op de bewuste foto’s heeft verkregen;
  • De willekeurig vastgestelde hoogte van de vergoeding die wordt gevorderd die niet aansluit bij enige indicatieve tarieven en bovendien opgedreven wordt met allerhande onbewezen kosten, en
  • Het feit dat Permission Machine na diverse ingebrekestellingen nog méér dan één jaar gewacht heeft om een stakingsvordering in te stellen, zonder enige aanmaning tot verwijdering en waarbij zij niet eens onderzocht heeft of de vindplaats van de foto (in dit geval een back-up van de server, ontoegankelijk voor derden) nog een bedreiging vormt op de gebeurlijke rechten van de fotograaf.

In de systematische methodiek van Permission Machine ziet de Voorzitter een abusievelijk gebruik van haar bevoegdheden, zodat de stakingsvordering wordt afgewezen.

Deze beschikking is een primeur met verregaande gevolgen; waar het vonnis in eerste instantie een uitspraak inhoudt op de ingestelde stakingsvordering heeft de rechter eveneens uitspraak gedaan over de kern van de werkwijze van Permission Machine en deze aan de kaak gesteld.

Afwachten of de betrokken organisatie bereid is hieruit lessen te trekken en haar policy zal bijschaven.

Didier Deneuter / Ellis Vandorpe